listopad 11, 2016

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA im. BOLESŁAWA SROCKIEGO

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

 1.  Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym niezależnym i samorządnym związkiem zrzeszającym osoby, o których mowa w rozdziale 3.
 2.  Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zmianami), i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.

§ 5

 1.   Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.
 2.   Brzmienie ustępu poprzedniego nie wyłączą możliwości zlecenia niektórych działań innym osobom, w tym zatrudnienia pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem naukowych, edukacyjnych i gospodarczych organizacji krajowych i zagranicznych, których cele będą zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Rozdział 2

Cele i sposób ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie upamiętniania, propagowania i kontynuowania inicjatyw związanych z działalnością Związku Młodzieży Polskiej Zet ze szczególnym uwzględnieniem osoby Bolesława Srockiego jako publicysty, tłumacza, działacza społecznego, politycznego oraz wychowawcy młodzieży z kręgu mokotowskiego i żoliborskiego Petu, która tworzyć będzie kadrę dowódczą batalionów Zośka i Parasol.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1.  Starania o wkomponowanie w przestrzeń publiczną elementów upamiętniających działalność Bolesława Srockiego, jego wychowanków oraz innych działaczy Związku Młodzieży Polskiej Zet;
 2.  Organizowanie wykładów, debat, działań w przestrzeni internetowej, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw, warsztatów, happeningów;
 3.  Wydawanie książek, czasopism i innych materiałów mających na celu krzewienie wiedzy o osobie i działalności Bolesława Srockiego, wywodzących się z jego kręgu żołnierzach batalionów Zośka i Parasol oraz innych działaczach Związku Młodzieży Polskiej Zet;
 4.  Produkcję i dystrybucję filmów, tworzenie stron internetowych;
 5.  Tworzenie archiwum (zbieranie archiwaliów, nagrywanie notacji);
 6.  Prowadzenie działalności charytatywnej, w tym w szczególności na rzecz potrzebujących pomocy osób związanych z kręgiem zetowców, ze szczególnym uwzględnieniem żyjących kombatantów z batalionów Zośka i Parasol;
 7.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w duchu hasła Wolni z wolnymi, równi z równymi;
 8.  Działania służące upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagające rozwój demokracji;
 9.  Pielęgnowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
 10.  Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 11.  Współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi;
 12.  Wszechstronne działania edukacyjno-wychowawcze;
 13.  Zwiększenie dostępu do przestrzeni publicznej osobom niepełnosprawnym, w tym dostosowanie metod przekazu do możliwości osób niepełnosprawnych;
 14.  Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 15.  Promocję i organizację wolontariatu.

Rozdział 3

Członkowie

Nabycie Członkostwa

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może być podmiot, który żywo interesuje się kwestiami wymienionymi w §7 oraz deklarujący pomoc rzeczową, merytoryczną, lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10

O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 11

Członkowie dzielą się na członków:

 1.  Zwyczajnych;
 2.  Wspierających;
 3.  Honorowych.

§ 12

 1.  Członkiem może być osoba fizyczna i osoba prawna.
 2.  Osoba fizyczna musi posiadać pełną, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o czym zaświadcza we wniosku o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 3.  Osoba fizyczna nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4.  Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

§ 13

 1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna od 16 roku życia.
 2.  Małoletni poniżej 16 lat może zostać członkiem Stowarzyszenia za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz bez prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która przez pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członków

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo, z zastrzeżeniem §13 ust.2 :

 1.  wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów Stowarzyszenia;
 2.  oceniać na zebraniach władze Stowarzyszenia;
 3.  zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4.  występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członków władz Stowarzyszenia;
 5.  uczestniczyć w posiedzeniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby;
 6.  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 7.  uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia.

§ 17

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1.  przestrzegać i realizować postanowienia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2.  regularnie opłacać składki członkowskie;
 3.  dbać o dobre imię Stowarzyszenia i nie działać na szkodę jego członków;
 4.  aktywnie udzielać się w życiu Stowarzyszenia;
 5.  aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji na potrzeby działalności Stowarzyszenia.

§ 18

Członek honorowy ma prawo:

 1.  udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu;
 2.  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3.  uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia;
 4.  uczestniczyć w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby;
 5.  zgłaszać wnioski i opinie w sprawach działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Członek honorowy ma obowiązek:

 1.  dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 2.  działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków ;
 3.  aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji na potrzeby działalności Stowarzyszenia;
 4.  wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

§ 20

Przepisy §18 i §19 stosuje się odpowiednio do członka wspierającego.

Utrata członkostwa

§ 21

Członkostwo można utracić na podstawie uchwały Zarządu.

§ 22

 1.  Pisemne zgłoszenie o utratę członkostwa składa się listownie, mailowo lub własnoręcznie kierując je do jednego członka Zarządu.
 2.  Członkostwo traci się z dniem podjęcia uchwały, chyba, że w terminie 14 dni po podjęciu uchwały w sprawie utraty członkostwa złożono odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Uchwała Zarządu o utracie członkostwa może być podjęta w sytuacji:

 1.  nagminnego łamania przepisów statutu;
 2.  niewykonywania obowiązków wymienionych w statucie;
 3.  niepłacenia składek członkowskich;
 4.  śmierci osoby fizycznej lub utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych osoby będącej członkiem;
 5.  likwidacji osoby prawnej będącej członkiem;
 6.  skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7.  złożenia wniosku o zrzeczenie się członkostwa.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1.  Walne Zgromadzenie;
 2.  Zarząd;
 3.  Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2.  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos osoby, która pełni funkcje przewodniczącego obrad.

§ 26

 1.  W razie gdy skład organu władzy Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 2.  Członkami władz Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie zwyczajni.

Walne Zgromadzenie

§ 27

 1.  W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
 2.  Członkowie zwyczajni posiadają prawo do głosowania w każdej sprawie podejmowanej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §13 ust.2.
 3.  Członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście mogą brać udział w dyskusji, jednak nie mają prawa do głosowania.

§ 28

 1.  Głosowanie jest jawne.
 2.  Na wniosek 1 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu głosowanie może być niejawne.

§ 29

Termin i miejsce obrad muszą być oznajmione członkom Stowarzyszenia listem, listem elektronicznym, albo telefonicznie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 30

 1.  W celu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, obecnych na sali powinno być co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2.  Uchwała podjęta bez zachowania quorum jest bezwzględnie nieważna.

§ 31

Walne Zgromadzenie obraduje na:

 1.  posiedzeniach nadzwyczajnych;
 2.  posiedzeniach zwyczajnych.

§ 32

Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie:

 1.  na wniosek przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania;
 2.  na podstawie uchwały Zarządu;
 3.  na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.

§ 33

 1.  Posiedzenia zwyczajne są zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd.
 2.  Na posiedzeniach zwyczajnych wybierani są członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

 1.  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2.  uchwalanie zmian w statucie;
 3.  wybór władz Stowarzyszenia;
 4.  odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 6.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 7.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 35

 1.  W skład zarządu wchodzi od 3-5 członków.
 2.  Ze swojego składu zarząd wybiera prezesa, vice- prezesa i skarbnika.
 3.  Członek zarządu może pełnić jednocześnie tylko 1 funkcję wymienioną w punkcie 2.
 4.  Prezes kieruje pracami Zarządu.
 5.  Zarząd dzieli między swoich członków obowiązki wedle własnego uznania.

§ 36

Zarząd jest powoływany na czteroletnią kadencję, licząc od dnia uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.

§ 37

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 38

 1.  Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa;
 2.  Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pomocą środków technicznych umożliwiających bezpośredni kontakt członków Zarządu.

§ 39

Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 40

 1.  Do ważności uchwały Zarządu wymagany jest własnoręczny podpis co najmniej dwóch członków Zarządu.
 2.  Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

§ 41

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

 1.  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2.  reprezentowanie Stowarzyszenia;
 3.  realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 4.  uchwalanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia oraz przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia;
 5.  nadzorowanie spraw majątkowych Stowarzyszenia;
 6.  podejmowanie uchwał regulujących inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia;
 7.  nadzór nad realizacją celów Stowarzyszenia;
 8.  przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
 9.  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 10.  zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 11.  prowadzenie rejestru członków.

§ 42

Od uchwał Zarządu każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna

§ 43

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia.

§ 44

 1.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 4 osób w tym przewodniczący.
 2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 45

Komisja Rewizyjna jest powoływana na czteroletnią kadencję, licząc od dnia uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.

§ 46

 1.  Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.
 2.  Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej.
 3.  Posiedzenia zwołuje się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 4.  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje się na wniosek jednego członka Komisji, a jak w danym roku kalendarzowym nikt danego wniosku nie zgłosi Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do złożenia takiego wniosku.
 5.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być przeprowadzone w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich, jak: telefon, poczta, poczta elektroniczna.

§ 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim:

 1.  kontrolowanie działalności Zarządu;
 2.  zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu;
 3.  składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
 4.  prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu.

Odwołanie członka władz

§ 48

 1.  W przypadku naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia, lub niewywiązywania się ze swoich obowiązków członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej, może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2.  Z wnioskiem o odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić:
 1. co najmniej 2 członków Zarządu, z wyjątkiem odwołania członków Komisji Rewizyjnej;
 2. członek Komisji Rewizyjnej;
 3. 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Wniosek, o którym mowa w ust. 2 sporządzany jest w formie pisemnej i przekazywany Zarządowi, który przekaże ten wniosek do Walnego Zgromadzenia.

§ 49

W przypadku odwołania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na tym samym posiedzeniu powinny być wybrane nowe władze.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§ 50

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

 1.  Składek członkowskich;
 2.  Darowizn, zapisów, spadków;
 3.  Środków pochodzących z ofiarności publicznej;
 4.  Dotacji, subwencji, grantów, nagród konkursów, udziałów, lokat.

§ 51

Majątek służy do realizacji celów statutowych.

§ 52

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6

Zmiana Statutu

§ 53

 1.  Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2.  Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 54

 1.  Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenie podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2.  Uchwała jest podjęta na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 55

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji, oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 18 czerwca 2015r.